Reklamačný poriadok pre poskytovanie služieb

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie služieb objednaných prostredníctvom on-line webovej stránky ONLINE REALITY umiestnených na webovom rozhraní ww.onlinereality.sk spoločnosti :


ONLINE REALITY, s. r. o., so sídlom Hronského 1175, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 52 269 825, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov

oddiel Sro, vložka č. 37196/P

Adresa pre doručovanie:

Hronského 1175, 093 01 Vranov nad Topľou, 

Telefónne číslo:  +421 951 255 233

Kontaktný e-mail: info@onlinereality.sk


Za aké vady poskytnutých služieb zodpovedáme?

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za to, že služba pri poskytnutí nemá vady, a že je poskytnutá v súlade so zmluvou. Zhodou so zmluvou sa rozumie najmä to, že služba zodpovedá jej obsahu (právam a povinnostiam), a že trvá po uvedenú dobu. Zhodou so zmluvou je najmä to, že:

  1. služby zodpovedajú popisu na webovom rozhraní, v Zmluvných podmienkach, opisu obsiahnutému v reklame, alebo v našej komunikácii vzťahujúcej sa na zmluvu a 
  2. služba je poskytnutá v dohodnutom termíne.

Aká je záručná doba poskytovanej služby?

Poskytované služby je možné reklamovať v priebehu ich poskytovania. Poskytované služby reklamujte bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozviete. Najneskôr možno vadu služby reklamovať do šiestich mesiacov od poskytnutia služby.

Aké práva z chybného plnenia máte? 

V prípade, že bola vadne poskytnutá služba, máte právo na bezplatné odstránenie tejto vady. Ak nemožno vadu služby takto odstrániť, máte právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Kedy nemožno práva z vadného plnenia uplatniť?

Práva z vadného plnenia Vám nepatrí, ak:

  1. ste o vade pred poskytnutím služby vedeli
  2. ste vadu sami spôsobili, najmä porušením Zmluvných podmienok pre poskytovanie služieb alebo porušením všeobecných právnych predpisov. 

Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Reklamáciu je možné uplatniť ústne v priebehu poskytovania služby, a ďalej vždy e-mailom na adrese info@onlinereality.sk, či písomne na adrese sídla spoločnosti ONLINE REALITY, s. r. o., so sídlom: Hronského 1175, 093 01 Vranov nad Topľou, a to tak, že vadu označíte alebo oznámite. Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bola vada služby oznámená a bolo uplatnené právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. 

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie. V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 20.03.2019