Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia


Používanie týchto webových stránok podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti 

ONLINE REALITY, s. r. o., so sídlom Hronského 1175, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 52 269 825, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov

oddiel Sro, vložka č. 37196/P

Adresa pre doručovanie:

Hronského 1175, 093 01 Vranov nad Topľou, 

Telefónne číslo:  +421 951 255 233

Kontaktný e-mail: info@onlinereality.sk


Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679). Viac informácií nájdete na našom webe v časti ochrana osobných údajov.


OCHRANA SÚKROMIA

Prijatím týchto zásad ochrany súkromia Prevádzkovateľ informuje svojich užívateľov o tom, akým spôsobom zhromažďuje, uchováva a používa osobné údaje. Prevádzkovateľ si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré zhromaždí o používateľoch (ďalej len „užívatelia“) svojich webových stránok (ďalej len webové stránky). Osobné údaje zahŕňajú (nie výlučne) užívateľské dáta, ako sú napr. meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa užívateľov.


Zhromažďovanie osobných údajov UŽÍVATEĽOV na stránkach ONLINE REALITY

Udelenie súhlasu so spracovaním. Užívateľ môže udeliť súhlas so spracovaním osobných i ďalších údajov Prevádzkovateľovi za tu uvedených podmienok, a to viacerými spôsobmi:

 1. zaškrtnutím poľa v inzertnom formulári na webových stránkach Prevádzkovateľa
 2. zaslaním žiadosti e-mailom Prevádzkovateľovi
 3. podpisom zmluvy, či iného právneho dokumentu s Prevádzkovateľom s uvedením súhlasu. 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Užívateľa (fyzické, alebo právnické osoby) v rozsahu, v akom ich zadal prostredníctvom inzertného formulára, príp. osobne alebo písomne. Rozsah spracovaných osobných údajov je vždy definovaný príslušným formulárom, či špecifikáciou exportu s možnosťou uloženia IP adresy. Užívateľ nesmie zadávať iné osobné údaje, ako vlastné. 

Účel spracovania osobných údajov. Pri použití inzertného formulára zhromažďuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, ktoré ste pri tej príležitosti poskytli, a to za účelom vedenia evidencie záujemcov a plnenie dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. 

Odovzdanie osobných údajov nie je povinné, avšak bez súhlasu s ich spracovaním nie je Prevádzkovateľ schopný patričnú službu poskytnúť.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje použiť a uložiť na Server iba na čas nevyhnutne potrebný,  a to výhradne na čas do doby trvania sprostredkovateľskej zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný po vyzvaní Užívateľom osobné údaje bez oneskorenia kompletne a nezvratne vymazať.  Prevádzkovateľ nemá oprávnenie poskytovať osobné údaje Užívateľa tretej osobe či ďalšiemu Príjemcovi, či Spracovateľovi dát bez písomného súhlasu Užívateľa. Aj v tomto prípade je potom Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť kompletné vymazanie prenášaných osobných údajov Užívateľa, ak ho o to Užívateľ dát vyzve. 

Ak vyjadrí Užívateľ záujem o informácie k ďalším službám (napr. Poskytnutie hypotekárneho či iného financovania) je Prevádzkovateľ oprávnený tieto osobné údaje odovzdať tretiemu miestu na účely vypracovania vyžiadanej ponuky pre Užívateľa.

Okrem toho Vás môžeme požiadať o Vaše ďalšie osobné údaje aj pri iných príležitostiach, napr. Pri analýzach, súťažiach či reklamných akciách, pri prieskumoch a dotazníkoch. Kedykoľvek dôjde k zhromažďovaniu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom, snažíme sa Vás o tom informovať vložením odkazu na tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú umiestnené na webových stránkach a vyžiadaním si Vášho súhlasu na zhromažďovanie osobných údajov zaškrtnutím príslušného poľa vo formulári.

Naše webové servery takisto zhromažďujú informácie o názvoch domén návštevníkov webových stránok. Jedná sa o súhrn informácií, ktoré slúžia na meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na webových stránkach, evidenciu zobrazených stránok a pod.

Doba spracovania údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje Návštevníka po dobu trvania, avšak najdlhšie po dobu 1 roka od posledného prihlásenia, kontroly alebo aktualizácie údajov Užívateľa, či od doby posledného udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov od Návštevníka.


Zhromažďovanie osobných údajov INZERENTOV na stránkach ONLINE REALITY

Udelenie súhlasu so spracovaním. Inzerent môže udeliť súhlas so spracovaním osobných i ďalších údajov Prevádzkovateľovi za tu uvedených podmienok, a to viacerými spôsobmi:

 1. zaškrtnutím poľa vo vstupnom či registračnom formulári na serveroch Prevádzkovateľa
 2. zaslaním žiadosti e-mailom Prevádzkovateľovi
 3. podpisom zmluvy, či iného právneho dokumentu s uvedením súhlasu

Rozsah údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta (fyzickej osoby) v rozsahu, v akom ich Inzerent zadal v inzertnom formulári, či iným spôsobom. Rozsah spracovaných osobných údajov je vždy definovaný príslušným formulárom či špecifikáciou exportu s možnosťou uloženia IP adresy. 

Účel spracovania údajov. Osobné údaje Inzerenta sú spracovávané za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa, za účelom vedenia databázy vzťahu so zákazníkmi Inzerentov (CRM) a evidencie plnenia povinností zmluvných strán, či zlepšovania kvality služieb Prevádzkovateľa. Inzerent súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov na serveroch Prevádzkovateľa, a to na účely poskytnutia osobných údajov tretím stranám v rámci ponuky Inzerenta. 

Doba spracovania údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje Inzerenta po dobu trvania zmluvného vzťahu s Inzerentom, či už v platenom alebo neplatenom režime, avšak najdlhšie po dobu 3 rokov od doby posledného udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov od Inzerenta.

Spoločné informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Inzerovať sa serveri alebo vypĺňať formuláre so svojimi osobnými údajmi môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.

Ak odstránite svoje osobné údaje, uchováme protokoly a neosobné údaje o vašej aktivite na weboch Prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ uchováva osobné informácie užívateľov do tej doby, kým zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a užívateľom trvá alebo kým je to potrebné pre účely poskytovania služieb, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov užívateľom, najdlhšie však po dobu 3 rokov od doby posledného udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov od Inzerenta. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa spracovávať osobné údaje o užívateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä na účely riešenia sporov alebo vyrovnania práv a záväzkov súvisiacich s poskytovaním služieb. Na základe všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky je Prevádzkovateľ povinný zverejniť osobné údaje užívateľa:

 1. na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu (a to vrátane ďalších špeciálnych v zákone uvedených útvarov)
 2. pre zaistenie bezpečnosti webových stránok Prevádzkovateľa
 3. zaistenia, uplatnenie alebo ochrany práv či majetku ostatných užívateľov, dodávateľov či odberateľov Prevádzkovateľa
 4. na základe súhlasu užívateľa. 

Webové stránky Prevádzkovateľa nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov. 


SPRACOVATELIA poverený správcom 

Ďalší spracovatelia údajov

Google Inc. (prevádzkovateľ mail.google.com, G Suite, Google Analytics) - pre účely správy e-mailových žiadostí či výstupov z formulárov a uloženie dát. Podmienky ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Microsoft Inc. (Prevádzkovateľ služby OneDrive) - na účely uloženia dát. Podmienky ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/cs-cz

Citlivé osobné údaje

Prevádzkovateľ nezhromažďuje osobitné kategórie osobných údajov, akými sú napríklad rodné číslo, informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názorov, náboženskom a filozofickom vyznaní, členstve v odboroch, ďalej o zdravotnom stave či sexuálnej orientácii a trestných deliktoch, či právoplatnom odsúdení osôb.


ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek iný webový portál s odkazom na webových stránkach Prevádzkovateľa. Externý odkaz na našich webových stránkach zároveň neznamená, že Prevádzkovateľ prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Je na užívateľoch, aby urobili také opatrenia, ktoré zabezpečia, že čokoľvek zvolia pre vlastné použitie, neobsahuje položky deštruktívnej povahy typu počítačové vírusy a červy, trójske kone atď. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje záruku za produkty tretích strán. Zároveň upozorňujeme, že zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa sa nevzťahujú na iné webové portály s odkazom na webových stránkach Prevádzkovateľa. 


PRENOS OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 


COOKIES

Na webových stránkach Prevádzkovateľa sú používané súbory typu cookie. Pokiaľ budú cookies deaktivované v prehliadači, nebudete ďalej môcť využívať všetky interaktívne prvky našich webových stránok. Väčšina novších webových prehliadačov (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a pod.) ponúka možnosť kontroly uložených cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača. V rámci nastavení svojich prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie. Možné je ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.


SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ používa prostredie sociálnych sietí, ako sú napríklad služby Facebook, LinkedIn a Google+, za účelom používania a získavania informácií. Tieto moduly plug-in iných platforiem je možné spoznať podľa loga a príslušné štylizácia textu danej platformy. Ak niektorý z týchto modulov plug-in použijete k výberu niektorého z našich webov, môže vytvoriť priame prepojenie medzi prehliadačom, ktorý používate, a príslušnými webovými stránkami danej sociálnej siete. Pretože tento prenos vždy prebieha medzi prehliadačom a danou sieťou, nemá Prevádzkovateľ prístup k odosielaným dátam ani žiadne informácie o nich. Ak ste boli súčasne prihlásení k niektorej z týchto platforiem alebo sa neskôr prihlásite k danej sociálnej sieti, moduly plug-in budú môcť automaticky pridružiť informácie k vášmu účtu. Z toho dôvodu budú tieto informácie priradené k jednotlivcovi. Rovnaký postup sa týka tiež použitia modulov plug-in (napríklad tlačidlá „To sa mi páči“) alebo pridávania komentárov. Ak kliknutím aktivujete napríklad tlačidlo, ktoré vyjadruje súhlas (napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“ v službe Facebook®), alebo pridáte komentáre, môžu byť tieto v závislosti od prevádzkovateľa sociálnej siete všeobecne prenesené napríklad nasledovné dáta:

 1. IP adresa
 2. Informácie o prehliadači a operačnom systéme
 3. rozlíšenie obrazovky
 4. Nainštalované moduly plug-in prehliadača, ako je napríklad Adobe Flash Player
 5. Predchádzajúce navštívené adresy, ak ste na aktuálnu stránku prešli prostredníctvom odkazu (odkazujúci server)
 6. Adresa URL aktuálnej stránky.

Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad týmito dátami v príslušných sociálnych sieťach. Ak priamo Vy využívate niektorú z vyššie uvedených sociálnych sietí a sprístupníte obsah účastníkom v týchto sieťach alebo platformách, potom obsah, ktorý zahŕňa napríklad obrázky, informácie, kontaktné informácie, Váš osobný názor a iné typy osobných údajov, nie sú predmetom ochrany Prevádzkovateľa. Pre všetok takýto obsah platia podmienky použitia a zásady ochrany osobných údajov zodpovedajúcich prevádzkovateľov. 

Zoznámte sa so svojimi osobnými právami a povinnosťami a tiež s právami a povinnosťami zodpovedajúcich platforiem sociálnych sietí. Tu je zoznam platforiem (modulov plug-in), ktoré môže Prevádzkovateľ používať:

Twitter https://twitter.com/privacy

Google, YouTube http://www.google.cz/intl/cz/policies/

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update

pinterest http://pinterest.com/about/privacy/


ĎALŠIE ÚČELY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ používa osobné údaje pre uľahčenie spracovania objednávok, zdokonalenia webových stránok, pre marketingové a propagačné účely; analýzou užívateľských dát tiež naša spoločnosť hodnotí využívanie webových stránok.

Na webových stránkach sa môžu tiež objaviť nezáväzné prieskumy a dotazníky, ktorými Vás žiadame o informácie, pripomienky či návrhy; predstavujú zároveň príležitosť pre návštevníkov stránok položiť nám otázky. Informácie, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú navrhnúť a vyrobiť lepšie produkty, prispôsobiť sa Vašej skúsenosti a poskytnúť radu či odporúčania.

Zhromaždené osobné údaje tiež používame na zacielenie významných marketingových a reklamných ponúk. Tento druh inzercie môže byť uskutočnený pomocou reklamných bannerov alebo propagačných e-mailov, ktoré rozosiela Prevádzkovateľ či iná firma na základe zmluvy s Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ skúma záujmy a správanie svojich užívateľov, a to na základe informácií získaných pri objednávke, počas propagačnej akcie, z prieskumov a zo súborov serverových protokolov. Dôvodom tohto konania je lepšie porozumenie a monitoring užívania webových stránok, vylepšenie obsahu webových stránok a produktov, ktoré ponúkame svojim zákazníkom. Tento prieskum je spracovaný a analyzovaný súhrnným spôsobom.

 

BEZPEČNOSŤ

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje len v rozsahu potrebnom na účely uvedené v týchto zásadách a používa patričné bezpečnostné technológie, ktorými zaisťuje bezpečnosť, integritu a ochranu súkromia pri všetkých osobných údajoch.  Všetky osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Prevádzkovateľ nemôže vďaka povahe prostredia internetu úplne zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré užívatelia na webové stránky Prevádzkovateľa vložia. Prevádzkovateľ však používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré sú všeobecne odporúčaná na to, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom. Užívatelia berú na vedomie, že dáta z formulárov, e-maily a ďalšie typy komunikácie s Prevádzkovateľom nie sú šifrované. Odporúča nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných či citlivých informácií.


PRÁVA POUŽÍVATEĽOV

Užívateľ má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu alebo odstránenie osobných údajov, právo žiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie nevyhovujúceho stavu, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života užívateľa. Tieto práva môžu používatelia uplatniť prostredníctvom listu, či e-mailu na info@onlinereality.sk. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri inzertnom formulári požiadať o informácie o účele spracúvaní jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov. Za poskytnutie týchto informácií je Prevádzkovateľ v prípade opakovaných šikanujúcich žiadostí oprávnený požadovať náhradu odôvodnene vynaložených výdavkov.


ZMENA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, a to spôsobom ich aktualizácie na webových stránkach. Dňom uverejnenia aktuálnej verzie zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach Prevádzkovateľa nadobúda účinnosť táto aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov. Všetky predchádzajúce publikované verzie sú v okamihu publikovania novej verzie neplatné.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak máte otázky ohľadom týchto zásad, kontaktujte nás. Toto znenie Pravidiel ochrany osobných údajov je platné a účinné od 20.03.2019